La Generalitat proposa un pla per millorar la qualitat de l'aire a la Plana de Vic

La secretària d’Acció Climàtica exposa, en el marc de la Taula de la qualitat de l’aire de la Plana de Vic, les mesures per rebaixar els nivells de contaminació

La secretària d’Acció Climàtica del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Anna Barnadas i López, ha exposat aquest dijous, durant una reunió de la Taula de la qualitat de l’aire de la Plana de Vic, la proposta de Pla d’acció per a la millora de la qualitat de l’aire en aquesta zona. El document conté un seguit de mesures per assolir el compliment dels valors límit i dels valors objectius dels contaminants regulats normativament. En concret, dels que presenten més problemes a la plana, com són les partícules PM10 i PM2,5 i l’ozó troposfèric (O3). Les concentracions d’aquests contaminants es veuen afavorides, a l’hivern, per les inversions tèrmiques entre la plana i les muntanyes, que dificulten el moviment vertical de l’aire a l’atmosfera impedint-ne la dispersió i, a l’estiu, l’obertura de la Plana pel sud, seguint el sistema hídric del riu Congost, afavoreix l’entrada de la brisa marina i, alhora, dels precursors d’ozó que transporta.

La proposta de pla estableix tant mesures de caràcter estructural, per implementar de forma contínua, com episòdiques, que s’aplicarien en situacions singulars amb nivells especialment elevats d’algun contaminant. Per àrees, es vol incidir en la millora en la crema de biomassa, en reduir les emissions d’amoníac, en les obres de construcció i demolició, en les emissions industrials, en les del transport rodat, en la millora de la informació, en les accions de sensibilització, en l’educació i comunicació i en les actuacions d’innovació i renovació de les eines d’avaluació.

Biomassa de qualitat i sistemes més eficients

Entre les mesures que es volen establir per reduir els contaminants associats a la crema de biomassa s’incideix en la qualitat d’aquest combustible, en les característiques de les instal·lacions de combustió i en la promoció de la xarxes de calor i fred comunitàries . Totes aquestes propostes es trobaran recollides en una guia de bones pràctiques que prepararà la Generalitat de Catalunya.

Pel que fa al foment de les reduccions d’amoníac, la Generalitat incentivarà la producció de biogàs a les explotacions ramaderes, amb la previsió de convocar ajuts. També s’hi subvencionaran actuacions d’augment de l’eficiència energètica dirigides a millorar l’aïllament tèrmic, instal·lació de plaques solars o promoure l’enllumenat de baix consum i es farà un acompanyament al sector en la millora de la sostenibilitat ambiental i la simplificació administrativa.

Racionalització de la mobilitat

Per reduir les partícules derivades de les obres de construcció i demolició, tant públiques com privades, es contempla millorar la gestió i la recollida de runes i residus de la construcció, fer un programa d’inspecció de les emissions generades a les obres o realitzar campanyes per ambientalitzar-les.

En matèria d’emissions industrials, destaquen la realització d’un inventari de la tipologia de focus emissors o la definició d’un programa d’actuacions per als establiments industrials.

Es preveu reduir la contaminació derivada del transport rodat gràcies al desenvolupament de les mesures prioritàries pel canvi cap a una mobilitat sostenible al corredor de mobilitat d’Osona previstes al Pla de Qualitat de l’Aire de Catalunya, horitzó 2027, que el Govern preveu aprovar en les properes setmanes i que han d’aplicar les diferents administracions. Entre d’altres mesures, hi inclou racionalitzar la mobilitat com element clau en el planejament urbanístic, promoure l'ús de vehicles poc contaminants entre la ciutadania,planificar intercanviadors, elements de la connectivitat intermodal, establir aparcaments d'intercanvi modal, millorar la xarxa viària i ferroviària intermunicipal,

Finalment, es vol millorar la informació disponible sobre qualitat de l’aire, impulsant estudis epidemiològics, incrementant els paràmetres mesurats en les estacions de vigilància, difonent l’Índex de Qualitat de l’Aire, donant suport als ens locals, organitzant accions de sensibilització entre la ciutadania.