El Govern acorda l'horari de tancament de bars i restaurants a la 1h de la matinada i la prohibició de fumar a l'aire lliure per contenir la COVID

Avui el DOGC (18.08.2020) publica la RESOLUCIÓ SLT/2073/2020, de 17 d'agost, per la qual s'adopten mesures extraordinàries al territori de Catalunya per a l'aplicació de l'Acord del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut de 14 d'agost de 2020, sobre la declaració d'actuacions coordinades en salut pública per a la contenció de la pandèmia de COVID-19.

Les restriccions per determinats municipis de Barcelona, la Noguera i el Segrià, continuen vigents, i s'hauran de complementar amb aquesta nova Resolució

Aquesta Resolució estableix noves mesures de restricció, tant de caràcter general com específic, per fer front a l'evolució de l'epidèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, en aplicació i concreció de l'Acord de 14 d'agost de 2020, aprovades per unanimitat pel Ple del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut, sobre la declaració d'actuacions coordinades en salut pública per respondre davant la situació d'especial risc derivada de l'increment de casos positius per COVID-19. Les mesures establertes en aquesta Resolució deixen sense efecte, en tot allò que s'hi oposi, les establertes en la Resolució SLT/1429/2020, de 18 de juny, per la qual s'adopten mesures bàsiques de protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció per SARS-CoV-2.

 

A destacar:

 

(...)

 

3. Recomanacions de caràcter general

 

3.1. Es recomana a la ciutadania la limitació de les trobades socials fora de grup de convivència estable.

 

3.2. Es recomana a la ciutadania que les trobades socials es limitin a un màxim de 10 persones.

 

4. Restriccions en activitats d'hoteleria i restauració

 

En els establiments d'hoteleria, restauració i terrasses, així com en els bars i restaurants de platja, s'han d'adoptar les mesures següents:

 

-S'ha de garantir la distància interpersonal mínima d'1,5 metres en el servei de barra.

-S'ha de garantir una distància mínima entre taules o agrupacions de taules, d'1,5 metres, amb un màxim de 10 persones per taula o agrupació d'aquestes. La taula o agrupació de taules que s'utilitzin amb aquesta finalitat han de ser d'acord amb el nombre de persones que permeti respectar la distància mínima de seguretat interpersonal.

-S'estableix un horari de tancament dels establiments a la 1:00 hores com a màxim, sense que es puguin admetre nous clients a partir de les 00:00 hores.

 

5. Consum de tabac i assimilats

 

No es pot fumar en la via pública o en espais a l'aire lliure quan no es pugui respectar una distància mínima interpersonal d'almenys 2 metres. Aquesta limitació és aplicable, també, per a l'ús de qualsevol altre dispositiu d'inhalació de tabac, pipes d'aigua, catximbes o assimilats.

 

6. Aplicació de les mesures adoptades

 

Els ciutadans han de col·laborar activament en el compliment de les mesures previstes en aquesta Resolució.

Aquesta col·laboració es refereix no només al compliment de les mesures i obligacions establertes en la Resolució, sinó també a l'acceptació i resposta als requeriments que es formulin per les autoritats sanitàries.

En tot cas, els incompliments individualitzats del que disposa aquesta Resolució poden ser constitutius d'infracció administrativa, de conformitat amb el que disposa el Decret llei 30/2020, de 4 d'agost, pel qual s'estableix el règim sancionador específic per l'incompliment de les mesures de prevenció i contenció sanitàries per fer front a la crisi sanitària provocada per la COVID-19.

 

7. Entrada en vigor

 

Aquesta Resolució entrar en vigor el dia de la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya; per tant avui mateix.

 

Descarregueu-vos-la aqui