Vistiplau definitiu al nou planejament municipal de Vic, amb la ciutat saludable com a eix central

El Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM) de Vic és el primer que situa la millora de la salut dels residents al centre del planejament

També s’ha donat conformitat al POUM de Cercs i l’ampliació de les instal·lacions de  l’empresa d’embotits Can Duran, a Seva

La Comissió territorial d’urbanisme de la Catalunya Central ha donat avui conformitat al nou Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM) de Vic (Osona), després que l’Ajuntament ha introduït les consideracions tècniques que se li havien fet.
 
L’Ajuntament de Vic ha impulsat la redacció del nou POUM com a conseqüència d’una sentència de 2015 que anul·lava el planejament anterior, que s’havia aprovat el 2011. El nou POUM dona resposta a la gestió del risc d’inundabilitat, assenyalat en la sentència, i innova situant per primer cop la salut com a eix central i principi orientador de totes les accions que inclou.
 
Així, es concep la salut des de la vessant ambiental, física i social, amb la voluntat de millorar la qualitat de vida dels viguetans i fomentar uns hàbits saludables. Les principals línies d’actuació del POUM són les següents:
 
1.    Espais lliures. Es proposa estructurar una xarxa amb diferents nivells. Els parcs territorials conformen l’Anella Verda al voltant del nucli urbà: són els parcs fluvials del Méder i del Gurri i els turons al nord de la ciutat. Els parcs urbans i les places faciliten l’esponjament de les àrees més denses i lliguen la trama urbana. El POUM preveu ampliar els existents i crear-ne de nous.
 
2.    Equipaments. Es preveu reequilibrar la dotació d’equipaments entre els diferents barris de la ciutat i fomentar l’accés a peu i en bicicleta. Destaca la creació del Campus de la Salut, en l’àmbit de Prats de Galliners, que reforçarà els estudis de la Universitat de Vic (UVIC)- Universitat Central de Catalunya i fomentarà la implantació a la ciutat de noves activitats vinculades a la salut, gràcies al seu efecte multiplicador.
 
3.    Ecologia urbana i sostenibilitat. El POUM aposta per la rehabilitació i renovació del nucli urbà envers els nous creixements. Així, només preveu incrementar l’àrea urbana en 139 hectàrees, un 51% menys del que proposava el planejament de 2011.
 
També s’inclouen mesures per a la pacificació dels carrers, creació d’una xarxa d’aparcaments situats als accessos de la ciutat, que facilitin la incorporació al transport públic, juntament amb la creació d’itineraris de mobilitat tova.
 
El POUM regula el sòl no urbanitzable per potenciar les planes agrícoles i protegir el seu paisatge, posar en valor les zones inundables d’interès per a la fauna, consolidar l’anella verda i protegir els rius Gurri i Mèder.
 
Altres projectes que inclou el nou planejament són les noves portes de la ciutat, l’impuls a noves àrees de centralitat que equilibrin els diversos barris, el reforç del nucli antic com a lloc per viure i treballar, la rehabilitació del patrimoni industrial de la ciutat i la seva adaptació a nous usos, i l’adequació del Puig dels Jueus com a nou espai de lleure ciutadà.

Plànol

Seguiment de l’impacte en la salut
 
El POUM constata la necessitat d’avaluar l’impacte que tindran les diverses actuacions sobre la salut dels ciutadans. Per això, inclou un estudi de la Universitat de Vic i la Diputació de Barcelona que ha permès identificar els indicadors que relacionen la salut amb el planejament urbanístic.
 
Així, s’ha elaborat un llistat de totes les actuacions concretes recollides en el POUM i s’ha creat una fitxa per a cadascuna, on consta la descripció de l’actuació, una identificació dels indicadors de salut, unes conclusions i recomanacions resultants de l’estudi.
   
POUM de Cercs i ampliació industrial a Seva
 
La Comissió d’urbanisme també ha donat conformitat al nou POUM de Cercs (Berguedà), que substituirà el de l’any 2006. El municipi compta actualment amb poc més de 1.300 habitants, després del fort descens de població que va patir a partir dels anys 50 i 60, vinculat a la crisi de la mineria i la ramaderia.
 
El nou planejament preveu mantenir l’estructura bàsica actual dels cinc nuclis urbans existents, delimitant alguns nous àmbits de creixement residencial, amb 449 possibles habitatges nous, i millorant les comunicacions.
 
Finalment, la Comissió ha donat el vistiplau a una modificació del planejament de Seva (Osona) que permetrà ampliar les instal·lacions de l’empresa Splendid Foods, anteriorment coneguda com Embotits Artesans Can Duran.
 
La càrnia ocupa una parcel·la de 16.823 m2 a la zona industrial de Montmany i va ampliar recentment les seves instal·lacions fins a esgotar pràcticament l’ocupació permesa del terreny. La companyia impulsa un projecte de creixement a mitjà termini que requereix ocupar la parcel·la annexa, de la seva propietat. És per això que l’Ajuntament promou canviar la qualificació d’aquest terreny i permetre que l’empresa ocupi una superfície total de més de 23.000 m2, un 36,8% més que actualment.