Subvencions 2022 - Comerç i Serveis

Presentació de sol·licituds: des de les 9:00 hores del dia 16 de juny de 2022 fins a les 14:00 hores del dia 13 de juliol de 2022.

A excepció del Programa de suport per a la obertura de comerços i de suport a la reforma i millora d'establiments que comença a les 9:00 hores del mateix dia 16 de juny de 2022 i fins a l'exhauriment del pressupost destinat a aquest programa amb el límit màxim del dia 31 de desembre de 2022.

A Catalunya existeix una oferta extraordinàriament variada en comerç i serveis i moda, tant en formats com en tipologies d’empreses o canals de venda. És voluntat del Govern de Catalunya estar al seu costat per aconseguir millorar-ne la posada al dia, modernització i rendibilitat, alhora que se n’impulsa un creixement sostenible i respectuós amb l’entorn i el medi ambient.

El Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya, té la responsabilitat d’impulsar actuacions per donar resposta als grans reptes del comerç i dels serveis, generar models de negoci competitius, prestigiar els sectors, acompanyar en la transformació digital, posar el comerç al centre dels plans de ciutat, donar suport a la professionalització del món associatiu i fomentar la internacionalització dels sectors. 

El dinamisme en els àmbits del comerç i dels serveis, passa perquè les empreses realitzin òptimes operacions de comercialització, interpel·lant constantment tant els consumidors com la resta d’agents del sector, i perquè endeguin projectes singulars, carregats d’identitat, que siguin capaços d’atraure la ciutadania.

Amb les subvencions a les entitats de l’àmbit del comerç i dels serveis, l’artesania i la moda el Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya fa palès el seu compromís envers la competitivitat de les empreses individuals, associades o agrupades, que formen part del seu camp d’actuació. La seva millora constant és la millora del servei als consumidors i consumidores, i subsidiàriament, un increment de la qualitat de vida de la qual hem de gaudir tots plegats.

3. Programa de suport en el procés de transformació digital de les empreses

Objectiu

Facilitar la incorporació de noves tecnologies digitals a les empreses comercials, de forma que augmentin la
competitivitat, tant d'aquestes com de les parades de mercats municipals sedentaris i no sedentaris.

Contribuir a fomentar nous models de negoci, basats en l'omnicanalitat i en la millor experiència de compra
possible per als consumidors i consumidores, creant estratègies que integrin botiga física i online.

Millorar el posicionament i la presència a internet del sector del comerç i dels serveis per tal d'adaptar-se i fer
front a la nova situació i enfortir les seves capacitats i fer-lo més competitiu en l'era post-Covid19.

Persones beneficiàries

Empreses de comerç, de serveis i parades de mercats municipals.

Quantia de la subvenció

Fins al 50% de les despeses subvencionables amb un màxim de 5.000 euros

4. Programa de suport per a la obertura de comerços i de suport a la reforma i millora d’establiments

Objectiu

Dinamitzar el comerç mitjançant projectes de recuperació dels locals buits situats a la trama urbana
consolidada del municipi, o al casc històric i els seus eixamples. Garantir el mix comercial òptim i adequat a
cada zona, incrementant-ne l'atractiu i evitant el trencament del continu comercial mitjançant la reforma
d'establiments amb un grau d'antiguitat o parades de mercats municipals.

Persones beneficiàries

Els professionals autònoms i empreses titulars d’establiments de comerç i serveis, situats a peu de carrer i de parades de mercats municipals sedentaris i no sedentaris.

Quantia de la subvenció

Fins el 50% de les despeses subvencionables amb un màxim de 5.000,00 euros.