L'Ajuntament de Vic té activats 52 tipus d'ajuts per a la ciutadania, col·lectius específics, empreses i comerços

S’hi inclou el primer paquet de mesures per mitigar els efectes del coronavirus i subvencions i bonificacions que disminueixen impostos com ara l’IBI o taxes com la de recollida de residus domèstics

L’Ajuntament de Vic té en marxa per a aquest 2020 una bateria d’ajuts econòmics, en forma de subvencions i bonificacions, per ajudar col·lectius específics, empreses, comerços i tota la ciutadania en general. En total són 52 mesures que, en l’actual situació de crisi sanitària, econòmica i social, prenen més importància que mai i volen contribuir a reactivar l’economia de la ciutat, pal·liar les dificultats que poden tenir les famílies, les empreses, els comerços i els col·lectius més vulnerables en moments com aquest i alhora premiar activitats sostenibles de tots els veïns i veïnes de Vic, entre altres.

Els ajuts que hi ha vigents en aquest moment a Vic per a empreses i comerços se centren en diferents tipus de bonificacions (reduccions que s’apliquen, si es compleixen els requisits, en el moment de pagar l’impost o taxa) i afecten sobretot a les llicències d’obres, a l’expedient de canvi de nom de l’activitat i a l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE). Així, per exemple, s’aplica una bonificació del 95% de l’impost de construccions a aquells comerços que iniciïn l’activitat (amb marca pròpia, no franquícia) amb un local de superfície igual o inferior a 150 m². La mateixa bonificació del 95% s’aplica a l’inici d’activitats comercials o professionals amb un local de 150 m² o menys que, amb marca pròpia, fomentin la diversificació de l’oferta comercial, ja siguin establiments singulars o amb activitat artística, artesana o de disseny. Aquesta bonificació es pot sol·licitar en el moment de demanar la llicència o comunicar l’obra. En la taxa de recollida de residus en activitats comercials i professionals hi ha una bonificació del 50% quan les obres a la via pública durin més de sis mesos.

Quan es tracta d’un canvi de nom de l’activitat, un trasllat sense canvi de titularitat o una ampliació de local o activitat amb un local annex, les bonificacions són del 80%, 50% i 25% respectivament. Pel que fa a l’IAE, un cop s’hagi fet efectiu el pagament d’aquest impost, els ciutadans i ciutadanes tenen dret a sol·licitar una reducció de fins al 80% de la quota per obres a la via pública superiors a tres mesos que afectin el local on hi ha l’activitat i a demanar una reducció de la quota en funció dels dies que l’activitat hagi estat tancada per obres majors dins el local. “En l’IAE també hi ha reduccions del 50% de la quota a l’inici d’una nova activitat i durant cinc anys consecutius, a  l’incrementar la plantilla i també per instal·lar energies renovables d’autoconsum”, explica Bet Piella, regidora de Promoció Econòmica, Promoció i Comerç.

Aquelles empreses que han contractat persones majors de 45 anys o menors de 30 en situació d’atur, fins al 30 de juny poden demanar una subvenció d’un màxim de 5.700 euros per haver contractat com a mínim 20 hores setmanals una persona a l’atur -major de 45 anys o menor de 30 que disposi almenys d’un cicle formatiu de grau mitjà- durant mig any (entre el 28 de febrer i el 30 de juny de 2020).

Les subvencions són ajuts econòmics que, en cas de complir-se determinats requisits, el ciutadà o ciutadana pot rebre després d’haver pagat tot l’import inicialment. En aquests casos es retorna una part de la quantitat satisfeta i, independentment dels ingressos, el ciutadà o ciutadana podria estar obligat a fer la declaració de la renda.

En relació a les empreses, els autònoms i les persones emprenedores, en motiu de l’actual crisi sanitària i econòmica s’ha creat una Taula de Coordinació amb empreses i sindicats que té per finalitat analitzar la situació actual i demanar als òrgans competents mesures per donar seguretat jurídica a empreses, autònoms, treballadors i treballadores; suport econòmic i establir una interlocució directa i una línia d’assessorament amb les petites i mitjanes empreses.

Arran de la situació generada per la crisi sanitària, l’Ajuntament també ha creat una línia específica d’ajuts per a la promoció i dinamització dels autònoms, així com també per a la promoció i dinamització comercial de les associacions i dels gremis de comerciants.

Durant aquest episodi d’excepcionalitat, l’Ajuntament no cobra el lloguer d’espai als emprenedors i emprenedores que s’allotgen al VIT i a la Casa de Convalescència. I pel que fa a les empreses que presten serveis a l’Ajuntament, aquest avança el pagament de les factures de persones autònomes i petits i mitjans comerços, per dotar-los de major liquiditat, al més aviat possible i manté la continuïtat de tots els contractes públics.

Ajuts per persones jubilades i persones a l’atur

L’Ajuntament de Vic ofereix tant a les persones jubilades com a les persones que es troben a l’atur una subvenció de l’IBI en immobles amb valor igual o inferior a 200.000 euros, una subvenció en l’impost de circulació per ser propietari/a d’un vehicle que no excedeixi els 16 CV fiscals i una subvenció en la taxa d’entrada de vehicles-gual. En aquests tres casos, les subvencions són d’entre el 25% i el 40%, condicionat a ingressos, i es poden sol·licitar fins al 30 de setembre de 2020 a les Oficines d’Atenció Ciutadana (OAC. Fins al 30 de març de 2021, les persones jubilades i les persones a l’atur també podran demanar una tarifa reduïda de 62,64 euros (condicionat als ingressos de la unitat familiar) per la taxa de recollida de residus domèstics de l’any que ve.

Núria Homs, regidora d’Economia, també apunta que “si s’està a l’atur i no es percep subsidi, i a més els ingressos de la unitat familiar són iguals o inferiors a 5.000 euros, també es pot optar , fins al 30 de setembre, a una subvenció del 90% de l’impost de vehicles i de la taxa d’entrada de vehicles-gual”.

Ajuts per a famílies nombroses i monoparentals

Pel que fa a les famílies nombroses i monoparentals, fins al 30 de setembre poden demanar una subvenció d’entre el 20% i el 30% de l’impost de circulació si són propietàries d’un vehicle que no excedeixi els 16 CV fiscals (condicionat a ingressos), també poden optar a una subvenció pel mateix valor en la taxa d’entrada de vehicles-gual, i a un 50% de subvenció (bonificació amb el mateix percentatge, en el cas d’una família nombrosa) de l’IBI en l’immoble, habitatge habitual, amb un valor igual o inferior a 200.000 euros (condicionat a ingressos).

“Les famílies en situació de pobresa energètica estan exemptes de pagar la taxa de clavegueram, amb un informe previ de Serveis Socials que s’ha de tramitar cada any” recorda Homs. Per a les famílies amb dificultats econòmiques, hi ha una bonificació que cal demanar abans del 30 de setembre a Serveis Socials que consisteix en una tarifa súper reduïda de 49,68 euros per la taxa de recollida de residus domèstics (previ informe també de Serveis Socials)

Ajuts per a tota la ciutadania

L’Ajuntament de Vic està fermament compromès a incentivar les bones pràctiques i a ajudar en un tema tan sensible com l’habitatge. En el primer cas, per fer compostatge casolà facilita una reducció del 20% en la taxa de recollida de residus domèstics del 2021 (cal demanar-ho abans del 31 de gener de l’any vinent) i una reducció d’entre el 25% i el 50% en la mateixa taxa en funció de les vegades que s’hagi utilitzat la deixalleria municipal.

Per a les persones propietàries de vehicles elèctrics purs o amb emissions inferiors a 100 g de CO²/km, s’estableix una bonificació del 75% de l’impost de circulació. En aquest impost, la bonificació arriba fins al 100% si es tracta de vehicles històrics amb una antiguitat mínima de 32 anys.

En el camp de l’habitatge, les persones propietaris d’un habitatge habitual, d’una plaça d’aparcament i/o un traster tenen dret a una subvenció del 10% de l’IBI en immobles amb un valor cadastral igual o inferior a 200.000 euros; a una subvenció del 25% de l’IBI si el valor cadastral és igual o inferior a 60.000 euros, i a una subvenció del 50% de l’IBI quan els immobles tinguin un valor igual o inferior a 40.000 euros (en aquest cas, els ingresso de la unitat familiar han de ser iguals o inferiors a 30.000 euros). Aquestes subvencions es poden tramitar fins al 30 de setembre que ve.

En el moment de finalitzar una obra els veïns i veïnes de Vic poden demanar una subvenció de fins al 90% de l’IBI durant un període màxim de tres anys si, com a propietaris o propietàries, han fet obres de restauració, renovació, estucat o pintat de la façana per millorar l’immoble. També existeix una bonificació del 50% en l’IBI per la instal·lació d’energia fotovoltaica en funció de la potència instal·lada. La bonificació s’allarga cinc anys consecutius i té un caràcter retroactiu per a instal·lacions del 2017, 2018 i 2019.

Al sol·licitar la llicència o comunicar l’obra es poden demanar diverses bonificacions, com ara una reducció del 90% de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) per a construccions i obres que afavoreixen la superació de barreres arquitectòniques i que, per normativa, no són obligatòries; una reducció d’entre el 30% i el 60% de l’ICIO per a la rehabilitació d’habitatges; i una bonificació del 90% de l’ICIO en obres per fomentar l’estalvi energètic i l’ús d’energies renovables. També es bonifica el 30%, 60% o 90% de l’ICIO si s’han fet obres de restauració, renovació, estucat o pintat a la façana per tal de millorar l’immoble en cas de ser-ne propietari/a. Per a habitatges de protecció oficial en règim de propietat o de lloguer o bé habitatges inclosos a la borsa de lloguer social, la bonificació de l’ICIO és del 50%.

Si s’ha incorporat un habitatge a la borsa de lloguer assequible de la Generalitat o s’ha rehabilitat l’habitatge i s’ha incorporat a la borsa de lloguer assequible, la subvenció varia en funció de l’IBI i s’ha de demanar abans del 30 d’octubre a les OAC.

En cas d’haver rebut una herència, s’estableix una reducció de l’impost de plusvàlua del 95% en les transmissions que afectin l’habitatge habitual o local on hi hagi el negoci familiar; d’entre el 50% i el 70% quan la finca no sigui considerada habitatge habitual i el valor cadastral no superi els 300.000 euros; i d’entre el 50% i el 95% sense tenir en compte l’habitatge habitual del causant a l’hereu amb diversitat funcional reconeguda.

Ajuts per a sectors específics

A la bateria de mesures anteriors cal sumar-hi els ajuts per a sectors específics amb convocatòries anuals. En el camp de l’habitatge hi ha bonificacions de l’IBI pel foment del lloguer social (rehabilitació, adequació o reforma d’habitatge buit); en serveis socials, les beques de menjador i els ajuts d’urgència social; en esports, les beques per a la pràctica esportiva als clubs de la ciutat; i en educació, les beques de llibres i material escolar, les beques d’activitats educatives, bonificacions per a les escoles bressol municipals, beques per a l’escola de música i beques per a casals d’estiu.

Tots aquests ajuts i els especials que l’Ajuntament de Vic ha posat en marxa des del 14 de març per fer front a la crisi sanitària de la COVID-19 es poden consultar aquí