PREGUNTES FREQÜENTS DELS AUTÒNOMS EN RELACIÓ ALS EFECTES DEL COVID-19

Els empresaris i professionals autònoms figuren entre els més afectats per l'aturada de l'activitat econòmica arran de la pandèmia del Covid-19 i l'estat d'alarma al territori espanyol. A continuació responem unes preguntes bàsiques d'utilitat:


1) Quins ajuts puc demanar com autònom?

A data d'avui existeixen dues línies d'ajuts directes que els autònoms poden demanar, i que són compatibles entre elles:

1.1. A la Generalitat de Catalunya:

 • Compensació en cas de pèrdua econòmica de l'activitat durant el març del 2020 arran del Covid-19.

 • Es calcula la diferència entre el guany de l'activitat el març del 2019 i la pèrdua patida el març del 2020.

 • L'ajut màxim serà de 2.000 € per autònom sol·licitant.

 • Per a persones treballadores autònomes -persona física-, sempre que figurin d'alta en activitats de les quals les autoritats sanitàries han decretat el tancament i no disposin d'altres fonts alternatives d'ingressos.

 • No aplicable autònoms societaris ni dependents (col·laboradors).

 • Pels autònoms acollits a Estimació Objectiva (mòduls) caldrà concretar quins documents aportaran per acreditar les pèrdues.

 • Tràmit a través del web del Departament de Treball a partir de l'1 d'abril, fes clic aquí.

 • Els ajuts s'atorgaran per ordre de sol·licitud fins a exhaurir el pressupost de 7,5 milions €.

 • Recomanem que els autònoms comencin a preparar la documentació acreditativa dels seus ingressos, despeses i resultats econòmics del març 2019 i 2020 de cara a la sol·licitud a partir de l’1 abril.  

 

1.2. Al Govern de l'Estat:

 • Prestació econòmica extraordinària per cessament d'activitat (atur del l'autònom), encara que no s'hagi cotitzat per aquest concepte en el passat.

 • Aplicable a:

  • Autònoms titulars de negocis tancats per l'administració arran de l'estat d'alarma, que són els comerços al detall, excepte els d'alimentació i begudes, farmàcies, veterinaris, sanitat, automoció, òptiques, estancs, tintoreries, tecnologia i telecomunicacions.

  • Autònoms en qualsevol activitat que hagin patit una caiguda d'almenys un 75% en els seus ingressos de març del 2020 en comparació a la mitjana dels darrers 6 mesos.

 • La prestació serà equivalent al 70% de la base de cotització dels darrers 6 mesos. En el cas dels autònoms que cotitzin per la quota mínima mensual (286,15 €), equivalent a 944,40 € de base, la prestació seria doncs de 661,86 €.

 • Els autònoms beneficiaris d’alguna bonificació, com la tarifa plana de 60 € per nous autònoms, no perdran aquesta condició quan reprenguin la seva activitat.

 • En qualsevol cas, aquesta prestació no serà compatible amb altres prestacions de la Seguretat Social (per exemple, si l’autònom també treballa per compte aliena i cobra una prestació de baixa o bé percep una pensió per jubilació que compagina amb la seva feina).

 • La prestació se sol·licita al web de la mútua col·laboradora del professional autònom. En cas de dubte, l'autònom pot preguntar al seu gestor o bé consultar el logotip que apareix a seva farmaciola.

Recordem que l'RDL 8/2020, de 17 de març, preveu en el seu article 17 la prestació extraordinària per cessament d'activitat per als afectats per declaració de l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària causada pel COVID-19. Aquesta prestació extraordinària s'estén a tots els treballadors autònoms, estiguin o no protegits per la prestació de cessament d'activitat prevista a la Llei General de la Seguretat Social, sempre que compleixin les condicions i requisits previstos en la seva regulació.

Coneix qui la pot sol·licitar i quins són els requisits fent clic aquí. 


2) Puc ajornar les meves quotes de Seguretat Social?

El Ministeri de Seguretat Social i Migracions ha aclarit que els autònoms que s’acullin a l’ajut 1.2. (explicada en la resposta anterior) no hauran de pagar la quota mensual a la Seguretat social.

De totes maneres, si el procés de tramitació s’allarga i la sol·licitud no és finalment acceptada, recomanem que els autònoms sol·licitin de manera immediata l’ajornament de la seva quota de l’abril a través del seu gestor o bé al web de la Seguretat Social, fes clic aquí.

A tenir en compte que no es pot demanar actualment cap ajornament anticipat de la quota, és a dir, per a poder sol·licitar aquest ajornament s'ha de generar-se un deute i aquesta vindrà amb recàrrec i interessos de demora.

*Exemple: La quota de març,

 • Es genera un rebut del mes i no es paga, es genera un deute que ve amb recàrrec i interessos de demora.
 • Se sol·licita ajornament del deute (només es pot ajornar una part del deute).

Tots els deutes amb la Seguretat Social es poden ajornar sense aval o garantia fins a 30.000 € i per un màxim de 5 anys.


3) Puc anar a treballar?

Ara com ara els, Decrets 463/2020 i 465/2020 permeten el desplaçament als llocs de treball en les següents condicions:

 • En vehicle privat amb ocupació d'una persona.

 • En transport públic, respectant la distància de seguretat d'un metre amb altres persones i rentant-se les mans amb cura en arribar al lloc de treball.

 • Respectant la prohibició d'obertura dels comerços al detall, excepte els de primera necessitat esmentats al punt 1 anterior. És a dir, en aquests establiments es podran dur a terme tasques que no impliquin l'obertura al públic.

 • També recordem que la venda a distància per telèfon o Internet està permesa  segons el RD 465/2020, sempre i quan es compleixin les recomanacions de salut pel que fa al centre de treball, el transport de mercaderies i el lliurament a domicili.

Les forces de l'ordre públic poden aturar l'autònom o els treballadors per conèixer el motiu del seu desplaçament. Per això l'autònom haurà d'emplenar el següent formulari per als treballadors i per a ell/a mateix/a i portar-lo durant els seus desplaçaments, fes clic aquí. 

A més, el Departament d’Interior de la Generalitat demana per cada desplaçament emplenar i portar el següent justificant, fes clic aquí. 

 

4) Pot un autònom realitzar un ERTO per força major?

En tant que empresari, l'autònom amb treballadors a càrrec seu pot optar per un Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) en les condicions especials establertes pel RDL 8/2020 i que es resumeixen a continuació. 

Tindran la consideració de provinents de força major, sempre que s’acreditin degudament:

 • Activitat afectada pel Covid-19 inclosa dins el llistat següent, fes clic aquí. 

 • El tancament temporal de locals d’afluència pública.

 • Restriccions al transport públic, i en general, de la mobilitat de les persones i/o mercaderies.

 • Falta de subministraments que impedeixin greument continuar amb el desenvolupament ordinari de l’activitat.

 • Situacions urgents i extraordinàries degudes al contagi de la plantilla o a l’adopció de mesures d’aïllament preventiu decretades per l’autoritat sanitària.

Procediment especial per força major:

 • El procediment s’inicia mitjançant la sol·licitud de l’empresa a l’Autoritat Laboral, la que s’ha d’acompanyar dels mitjans de prova que s’estimin necessàries per demostrar l’existència d’aquesta força major. Aquesta comunicació  també ha de ser remesa a la RLPT.

 • L’existència de força major, com a causa motivadora de la mesura, haurà de ser constatada per l’Autoritat Laboral en tots els supòsits.

 • Tramitació via telemàtica. L’Autoritat Laboral, prèvies les actuacions i els informes necessaris (d’Inspecció de Treball), dictarà en un termini de 5 dies resolució, determinant si s’ha constatat o no l’existència d’aquesta força major.

 • Efectes retroactius a la data d’inici de la causa de força major.

Qüestions a tenir en compte en matèria de cotització en suspensions per força major (Art. 24):

La Tresoreria General de la Seguretat Social exonerarà l’empresa de l’abonament de l’aportació empresarial, així com dels imports corresponents als conceptes de recaptació conjunta, mentre duri el període de suspensió o reducció autoritzat en aquesta empresa si, a 29 de febrer de 2020, tenia menys de 50 persones treballadores en plantilla, es a dir el 100%. Si l’empresa té 50 persones treballadores o més, l’exoneració de l’obligació de cotitzar arribarà al 75% de l’aportació empresarial.

Quin import cobraran els treballadors en ERTO?

Els treballadors que cobren la prestació per desocupació rebran durant els sis primers mesos el 70% de la base reguladora dels últims 180 dies cotitzats. 

És important saber que no sempre es cobrarà el màxim de la base reguladora, ja que hem de tindre en compte els topes màxim i mínims. El màxim que pot cobrar una persona que no té fills són 1.098,09 euros, si té un fill 1.254, 96 i si té dos fills 1.411,83 euros,

En cas de no optar per un ERTO per foçamajor i mantenir els llocs de treball total o parcialment, recomanem que l’empresari ajorni en qualsevol cas les quotes a la Seguretat Social (vegeu punt 2) i també les retencions per IRPF dels treballadors (model 111), les quals ara es poden ajornar tal com establí el RDL 7/2020 del 12 de març (vegeu punt 5).

 

5) Puc deixar de pagar els impostos?

Tot i que el RD 463/2020 d'estat d'alarma ha aturat els terminis administratius, aquesta mesura no s'aplica als terminis tributaris, segons ha aclarit el RD 465/2020. Només s'amplien els terminis de pagament fruit d'acords d'ajornament anteriors i de providències de constrenyiment.

Pel que fa a les autoliquidacions properes, com per exemple la del proper 20 d'abril per l'IVA del primer trimestre del 2020, recomanem que els autònoms sol·licitin el seu ajornament de seguida que disposin de la seva autoliquidació.

Segons estableix el RDL 7/2020 del 12 de març, tant l'IVA com les retencions per IRPF (model 111) i altres tributs amb venciment fins al 30 de maig es podran ajornar fins a 6 mesos sense interessos els primers 3 mesos, sempre i quan el contribuent sigui una pime o autònom amb facturació no superior a 6.010.121,04 €.


6)  Puc deixar de pagar el lloguer del meu local?

De moment les administracions públiques no han previst ajuts específics per al pagament de lloguers de locals comercials o centres de treball regentats per autònoms. Només s'han previst condicions especials per evitar desnonaments en l'habitatge habitual de l'autònom, quan aquest es troba en baixa d'activitat o bé ha patit una davallada d'almenys un 40% en els seus ingressos.

Més enllà d'aplicar els ajuts del punt 1 per cobrir la despesa de lloguer del local comercial o centre de treball, encoratgem els autònoms a demanar als propietaris de locals que es modifiqui temporalment la renda davant l'estat d'alarma, els efectes del Covid-19 i el tancament general decretat dels comerços al detall.

L'article 1.105 del Codi Civil ja preveu que cap part es farà càrrec de situacions imprevistes o inevitables i, per tant, crida a la negociació entre les parts per afrontar causes de força major com el Covid-19 i l'estat d'alarma.

 

7) Puc deixar de pagar la llum, l’aigua i altres subministraments?

De moment, el RDL 8/2020 només ha previst que els proveïdors de subministraments, inclosos els de telecomunicacions, no puguin tallar el servei per impagament a clients vulnerables, que són aquells amb ingressos baixos i/o familiars dependents al seu càrrec.

Pel que fa als lloguers i quotes de leasing o renting de maquinària i vehicles, el RDL 8/2020 només preveu que els proveïdors i contractistes de les administracions públiques puguin repercutir aquesta despesa a l'administració contractant en cas que el contracte hagi estat suspès arran del Covid-19.

 

8) Com puc aconseguir més liquiditat per als propers mesos?

Més enllà dels ajuts específics del punt 1, els autònoms poden optar també a les línies de crèdit addicional de l’Institut de Crèdit Oficial (ICO) que ha habilitat el RDL 8/2020 per a poder fer front a la caiguda d’ingressos i a les despeses corrents dels propers mesos de dificultats. La Generalitat també ha habilitat noves línies a través de l’Institut Català de Finances (ICF).

Aquestes línies són préstecs tous, amb tipus zero o quasi zero, terminis llargs i carències generoses, per part del Govern català i de l’espanyol, articulats a través de les entitats financeres i resumits a continuació, fes clic aquí. 

A més, la Generalitat ha habilitat una línia especial a través de l'Institut Català de Finances (ICF), fes clic aquí. 

Recomanem que els autònoms comencin a calcular les seves necessitats de finançament per als propers 3 mesos per cobrir despeses corrents i inversions, i que a partir del dilluns 23/3 contactin amb les seves entitats financeres de referència.

 

9) Com trobo la mútua col·laboradora de la Seguretat Social a què pertanyo?

Amb el certificat digital pots accedir a la seu electrònica de la Seguretat Social i informar-te. En el cas de no disposar d'aquest pots trucar a la Seguretat Social i realitzar la teva consulta.En tot cas si disposes i conserves el document d'alta d'autònom també es veurà reflectit en aquest document.

A més, pots trucar a la mútua i facilitant la documentació pertinent et facilitessin les dades que necessites.
 

10) No estic en cap mútua col·laboradora de la Seguretat Social. Com puc tramitar la prestació de cessament extraordinària de l'activitat?

Amb l'aprovació del Reial decret llei 28/2018, de 28 de desembre, que va entrar en vigor l'1 de gener de 2019, es va obligar els autònoms a triar una mútua fins al 31 de març. Tots els autònoms, des de 2019, han de contractar una mútua punt per a contingències comunes, contingències professionals i per cessament d'activitat.

Amb l'últim canvi legislatiu, els autònoms han tingut un termini de tres mesos (de l'1 de gener al 31 de març de 2019) per a triar una mútua.

La Seguretat Social ho va notificar així a tots els autònoms. Per a triar la mútua, cal presentar el model TA.0521-1.

 • Què passa si, passat aquest termini, no s'ha triat mútua?

En tal cas, la Seguretat Social li assigna una a l'autònom. És més que recomanable que un s'informi que mútua li ha tocat. Més que res, per a saber a qui cal acudir en cas d'accident, malaltia, etc.

En aquest últim cas, si la Seguretat Social no li han assignat cap mútua, ha de contactar amb el SEPE (pàgina web, email o telèfon) per a poder sol·licitar la prestació extraordinària per cessament d'activitat.

 

 

 

Última revisió 26 de març, a les 10 h