Aprovat definitivament el Pla d'ordenació urbanística municipal d'Espinelves

La Comissió territorial d’urbanisme de la Catalunya central ha donat el vistiplau definitiu al document de referència per a l’ordenació urbanística d’aquest municipi

També ha donat llum verda al Pla especial urbanístic de Sant Julià de Vilatorta per permetre una biblioteca a l’edifici l’Arca de Noè

Propostes de creixement POUM
La Comissió territorial d’urbanisme de la Catalunya Central ha aprovat definitivament el Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM) d’Espinelves a l’espera de text refós. Es tracta d’un POUM d’escassa complexitat que té com a objectiu ordenar els usos i les actuacions urbanístiques d’aquest municipi de cara al futur. Entre d’altres, els criteris en els quals es fonamenta són:
 
-       Ordenar el territori de forma sostenible i fer una utilització eficient dels recursos ecològics.
 
-       Promoure l’ordenació i la planificació urbanística, buscant un model de nucli urbà que tendeixi a compactar el teixit existents amb actuacions de compleció i regeneració urbana en contra del consum de sòl extensiu amb nous creixements.
 
-       Corregir el model industrial actual, no preveient al terme d’Espinelves cap parc d’activitats econòmiques i permetent, en tot cas, que les activitats existents puguin ampliar la seva grandària.
 
-       Promoure la utilització òptima del territori en zones urbanes i rurals, i protegir els ecosistemes fràgils i les zones vulnerables dels efectes nocius dels assentaments humans.
 
-       Protegir el patrimoni històric, arquitectònic i paisatgístic.
 
 
El document aprovat segueix la línia establerta pel Pla Territorial Parcial de les Comarques Centrals (PTPCC), que atribueix a Espinelves un creixement moderat, per ser una àrea de petita dimensió urbana. Així el POUM preveu una extensió urbana màxima admissible de 3,31 hectàrees. El pla aprovat també preveu cinc polígons d’actuació urbanística i un pla de millora urbana. El desenvolupament en sòl urbà serà de 75 habitatges nous com a màxim ( 45 en sectors i polígons d’actuació urbanística sòl urbà i 30 en solars buits).
Proposta
El municipi d’Espinelves es troba a la comarca d’Osona, dins de les Guilleries i abasta una superfície de 17,65 km2. En els darrers 20 anys, el municipi ha experimentat un creixement de població del 13%, passant dels 180 habitants el 1998 a les 203 en 2017. La major part dels terrenys del terme municipal formen part del sistemes d’espais oberts, amb protecció especial, territorial o preventiva.
 
També compta amb un total de 167 hectàrees a l’extrem nord-oest incloses dins el Pla d’Espais d’Interès Natural de Catalunya (PEIN) de Guilleries i la Xarxa Natura 2000, amb protecció especial. Pel que fa a la part est del municipi, actua com a connector biològic dels espais naturals més pròxims: el Montseny, Collsacabra, Savassona, Volcà de la Crossa, turons de la Plana Ausetana, Cingles de Bertí, Serres de Montnegre-El Corredor, Massís de Cadiretes, entre altres, amb una protecció especial. La resta de sòls del municipi es qualifiquen com a sòls de protecció preventiva.
 
Acull majoritàriament empreses dedicades al sector serveis (prop del 77%), seguit del sector industrial (15%) i construcció (prop del 8%). Sobretot, empreses petites, d’entre 0 a 10 treballadors. Entre les empreses turístiques, es troba un càmping i 4 habitatges turístics. També el sector primari està representat amb 6 explotacions agrícoles, 3 de les quals també tenen activitat ramadera.
Imatges de l'estat actual de l'edifici, en blanc i negre, i de la modificació projectada, en color.
Imatges de l'estat actual de l'edifici, en blanc i negre, i de la modificació projectada, en color.
Nova biblioteca a Sant Julià de Vilatorta
 
La Comissió també ha valorat favorablement aquest dimecres el Pla especial urbanístic proposat per l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta per afegir l’ús d’equipament cultural a la parcel·la que acull el Centre d’Assistència Primària (CAP), que actualment té un ús d’equipament sanitari assistencial.  D’aquesta manera serà possible instal·lar una biblioteca entre les plantes primera i sotacoberta de l’edifici conegut com l’Arca de Noè, que actualment estan en desús perquè només funciona el CAP a la planta baixa.
 
Cal esmentar que actualment, el municipi només presta aquest servei a través del sistema anomenat bibliobús, el qual funciona únicament 3 hores a la setmana.