Pla de mobilitat urbana sostenible de Moià

La Diputació de Barcelona ha realitzat el Pla de mobilitat urbana  sostenible de Moià, un treball que defineix les línies d’actuació que han d’ordenar la mobilitat urbana els propers sis anys, tenint com a horitzó estratègic seguir avançant cap un model més sostenible, eficient, segur, saludable i equitatiu.

Així, el Pla planteja 36 propostes d’actuació orientades a afavorir la mobilitat dels vianants, fomentar l’ús de la bicicleta i el transport públic, la utilització racional del vehicle privat i a fer més comptable l’oferta d’aparcament dels residents i de la demanda de rotació. El treball també té com a objectiu millorar la seguretat viària i la disminució dels nivells de contaminació atmosfèrica i acústica de la població.

Del conjunt de dades recollies en el Pla, destaquen molt especialment les adreçades a l’ampliació i millora de la qualitat dels espais destinats als vianants. En aquesta línia s’han definit un conjunt de vuit eixos prioritaris així com el desenvolupament de projectes de pacificació en quatre àrees d’actuació integral.

Un dels projectes més rellevants es localitza al centre històric on es proposa un ‘pla de centre’ que comporta la creació d'una zona amb limitació de velocitat de 20 km/h i la modificació dels sentits de circulació per eliminar el trànsit de pas, alhora que es garanteix l’accés als veïns, es redistribueix l’espai d’aparcament i de càrrega i descàrrega i s’amplia l’espai destinat a vianants.