L'Associació participa a la Jornada PIMEC Fòrum: Tot allò que has de saber sobre falsos autònoms

Darrerament, el fals autònom s’ha convertit en el centre d’atenció de les administracions públiques i dels mitjans de comunicació. Certament, és una figura àmpliament controvertida, però, sobretot, es tracta d’un tipus d’autònom molt desconegut per part de les pimes i de la societat en general.

Aquest desconeixement s’estén des del mateix concepte fins al seu impacte i abast per a les empreses que recorren a autònoms per al desenvolupament de la seva activitat. El desconeixement pot comportar greus perjudicis econòmics per a aquelles empreses que, pensant que estan col·laborant amb autònoms, acaben contractant, sovint sense saber-ho, falsos autònoms.

La figura del fals autònom és freqüentment utilitzada per les empreses per tal de reduir els costos de la seva plantilla

Podem definir el fals autònom com aquell treballador que es troba inscrit al Règim Especial de Treballadors Autònoms però que realitza els seus serveis per a una empresa sota les mateixes condicions que si es tractés d’un treballador per compte aliena. Es denomina així perquè tot i que se’l considera autònom, és una situació falsa, ja que realment no posseeix cap tipus d’autonomia en el seu treball, sinó que depèn de les directrius i ordres de la direcció empresarial.

Així doncs, el fals autònom treballarà de la mateixa manera que si treballés per compte aliena, però no gaudirà de cap dels drets inherents a la figura del treballador (vacances remunerades, permisos per matrimoni, trasllat de domicili o altres assumptes propis, cotització a la seguretat social a càrrec de l’empresa, etc.). A la vegada, l’empresa té el poder de prescindir dels seus serveis sense la necessitat de justificar la decisió ni abonar cap indemnització com si pertocaria a un treballador.

Amb tot, la jurisprudència ha fixat uns criteris bàsics que en cas de complir-se, acrediten l’existència d’una relació de dependència entre el fals autònom i l’empresari, assimilant-lo d’aquesta manera a la figura que realment representa: un treballador per compte aliena:

  • Dependència: existeix quan el treballador es troba subjecte a l’organització i direcció de l’empresa, essent l’empresa qui determina com i quan s’han d’efectuar els serveis i estableix els corresponents descansos i vacances.
  • Alienitat: els costos i riscos del treball recauen en l’empresari, incorporant-se en el patrimoni de l’empresari els fruits o resultats d’aquest treball.
  • Retribució: en el cas del fals autònom, i a diferència del vertader autònom, la seva retribució es deriva del caràcter d’alienitat. Tant la periodicitat com les quanties són establertes per l’empresa.

És important també diferenciar la figura del fals autònom de la del Treballador Autònom Econòmicament Depenent (conegut com a TRADE), figura aquesta creada el 2007, i que en el seu  moment es va creure que amb aquesta normativa es regularitzaria la figura del fals autònom, pensament aquest erroni atès que un TRADE és aquell professional que percep com a mínim un 75% dels seus ingressos d’una sola persona física o jurídica, radicant la principal diferència en la independència dels mateixos. En aquest sentit, mentre un fals autònom ha de seguir les directrius dels seus superiors tal i com ho faria un treballador per compte aliena, el TRADE conserva la seva independència operativa i al mateix temps, assumeix els seus propis riscos com a autònom.

Hem tingut l'ocasió de compartir Jornada amb el Sr. Miquel Camps, president d’Autònoms PIMEC i la Sra. Sandra Zapatero, presidenta de CTAC Autònoms

La Sra. Emma Gumbert, advocada sòcia del Bufet Antràs Advocats Associats, SLP ha fet una exposició sobre  Què és i què no és un “Fals Autònom”, mentre que Sra. Abigail Blanco, advocada sòcia de FJM Advocats, SLP ens ha il.lustrat sobre les Alternatives de contractació de “Falsos Autònoms”

Després del coffee break, ha estat el torn de l'Administració, amb intervencions de Il·lm. Sr. Miquel Falguera, magistrat del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que ens ha il.lustrat sobre les  Conseqüències per a una PIME del fet que un “Fals Autònom” sigui sancionat.

El darrer ponent, Sr. Antonio Benavides, inspector de Treball i Seguretat Social de Barcelona, ens ha explicat Cóm identificar i controlar “Falsos Autònoms” per part d’una PIME: una eina disponible

Les Conclusions de la Jornada han estat a càrrec del Sr. Miquel Camps, president d’Autònoms PIMEC, mentre que la posterior Cloenda, ha estat dirigida pel Sr. Antoni Cañete, secretari general de PIMEC i el Sr. Josep Ginesta, secretari general del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.