Una unitat mòbil mesura la qualitat de l'aire a Vic fins al mes de febrer

El vehicle, cedit per la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, està instal·lat a la Ronda Camprodon, i és una acció inclosa en el Pla d’Acció Ambiental


Des del passat mes de desembre, i fins al mes de febrer, una unitat mòbil cedida pel Servei de Vigilància i Control de l'Aire de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic està instal·lada a la Ronda Camprodon per mesurar la qualitat de l’aire. Aquesta és una acció inclosa dins de l’eix quart del Pla d’Acció Ambiental de Vic, sobre mobilitat i qualitat de l’aire.

 

El vehicle va equipat amb analitzadors automàtics i captadors manuals per mesurar els contaminants atmosfèrics i sensors per les variables meteorològiques i s’encarrega de mesurar la qualitat de l’aire que respirem.

 

En els darrers anys, la ciutat de Vic ha experimentat un canvi important en la mobilitat que ha desplaçat bona part del trànsit rodat del centre de la ciutat cap a vies que circumval·len la població. En aquest sentit, el regidor de Medi Ambient, Josep-Ramon Soldevila, ha subratllat que “un dels nostres interessos com a equip de govern és conèixer i diagnosticar com afecten aquests canvis a la resta de la ciutat”.

 

Les dades que s’obtinguin de la unitat mòbil es faran públics un cop la Generalitat de Catalunya les faciliti a l’Ajuntament de Vic: “Amb tota aquesta informació podrem planificar accions de millora de la qualitat de l’aire, si les dades evidencien que és necessari”, ha conclòs Soldevila.

 

Mesura dels principals contaminants atmosfèrics

 

La unitat mòbil permet mesurar en continu els principals contaminants atmosfèrics, veure en quines condicions metrològiques es donen, i també permet vigilar la qualitat de l'aire en un lloc i un temps determinats per poder emprendre així les accions necessàries per millorar-la.

 

L’atmosfera és un medi fluid amb una dinàmica que fa que la dispersió i el transport dels contaminats siguin difícils d’estudiar i de preveure. La relació entre la quantitat de contaminants emesos a l’aire i la seva presència en l’aire en un moment i en un lloc determinat no és una relació directa ni proporcional ni senzilla de conèixer, ja que l’atmosfera és un sistema complex amb un comportament caòtic.

 

Així doncs, les condicions atmosfèriques i les característiques orogràfiques del territori són elements que influeixen en la qualitat de l’aire. D’aquesta manera, a l’estiu els problemes més habituals són amb ozó, i a l’hivern venen derivats de les partícules en suspensió.

 

Una iniciativa consensuada amb l’associació de veïns del barri Vic Nord

 

L’acció de mesurar la qualitat de l’aire a la ronda Camprodon, l’eix de la ciutat amb més trànsit rodat—aproximadament uns 18.000 vehicles de mitjana diària de dilluns a divendres– ha estat fruit de la petició expressa dels veïns del barri Vic Nord, vehiculada a través de la seva associació de veïns: “Ha coincidit la voluntat de l’equip de govern amb la preocupació dels ciutadans per saber com aquesta quantitat de trànsit els podia estar afectant”, ha remarcat Soldevila
.