Elaborat el cens d'establiments i activitats econòmiques de Gurb

La Diputació de Barcelona ha lliurat a l’Ajuntament de Gurb el cens d’activitats  i establiments del municipi, un treball que s’ha elaborat amb la base de dades de l’aplicació  informàtica Gestor d’informació d’Activitats (GIA). El cens conté tots els establiments, tant públics com privats, que hi ha al municipi i inclou 496 activitats que s’han identificat a partir de la revisió d’expedients i de treball de camp, i en el que destaca el gran nombre d’activitats ramaderes i d’indústries alimentàries vinculades al sector porcí. Conjuntament al cens, s’ha elaborat el Pla de verificació de les activitats comunicades per als anys 2018-2022.

La finalitat del cens és millorar la gestió administrativa de les activitats i que totes les àrees de l’Ajuntament utilitzin la mateixa base de dades de manera que puguin treballar de manera més transversal i coordinada. Aquestes dades del cens de Gurb ja es poden trobar al SITMUN i al portal de dades obertes de la Diputació.

A més de millorar la gestió administrativa de les activitats, el cens aporta a l’Ajuntament informació que li serveix per a molts àmbits, com ara l’urbanisme, el medi ambient o la promoció econòmica. El cens, a més, conté les coordenades de tots els establiments per la qual cosa es pot bolcar en el Sistema d’Informació Geogràfica (SIG) que utilitzi l’Ajuntament i es pot actualitzar fàcilment mitjançant la mateixa aplicació GIA.

D’altra banda i, aprofitant l’elaboració del cens d’activitats, també s’ha redactat el Pla de verificació de les activitats comunicades per als anys 2018-2022 i el programa del primer any. El Pla s’ha redactat amb la finalitat de planificar i organitzar l’activitat de comprovació dels establiments en els quals s’exerceixen activitats comunicades les quals es prioritzen en funció de la seva incidència ambiental i del seu risc d’incendi. La Llei 16/2015, de simplificació administrativa imposa als ajuntaments l’obligació de redactar i aprovar aquests plans els quals aporten objectivitat a l’actuació inspectora.

El Pla s’ha elaborat seguint la metodologia establerta a la Guia per a l’elaboració de plans de verificació d’activitats comunicades.