La Inspecció de Treball farà visites nocturnes, en cap de setmana i festius

La Inspecció de Treball i Seguretat Social realitzarà visites d’inspecció en horari especial (hores nocturnes, cap de setmana i festius) per evitar que proliferi el treball no declarat, segons es recull a l’esborrany del Plan Director 2018-2020.

El Govern de l’Estat pretén posar en marxa el mes d’agost, en el marc del Pla Director contra la Explotación Laboral 2018-2020, un pla de lluita contra el frau a la contractació temporal i un altre contra els abusos a la contractació a temps parcial.

L’Objectiu del Govern, segons l’esborrany del Pla, és estar més present als centres de treball i utilitzar mesures sancionadores i correctives legalment previstes per dissuadir aquests comportaments a les empreses.

Revisió del quadre d’infraccions i sancions

A més, el Pla pretén que les reformes de la legislació laboral substantiva que derivin del diàleg polític i del diàleg social estiguin acompanyades també d’una revisió del quadre d’infraccions i sancions d’ordre social, particularment de les sancions.

Aquesta revisió es farà amb caràcter general, però amb particular intensitat i agilitat en determinats àmbits. Segons l’esborrany, és necessari reforçar les sancions associades a la contractació temporal abusiva, no tant amb un caràcter punitiu, sinó amb la finalitat de garantir el seu caràcter coercitiu i dissuasiu.

Així, s’aposta per un model que estableixi un equilibri adequat entre l’efecte dissuasiu de la sanció i l’efecte de l’actuació inspectora i perquè es continuï fomentant la conversió dels contractes temporals en indefinits.

En general, el Govern creu que s’ha de posar fi a la situació actual a les que les actuacions inspectores no portin aparellada una sanció i només donen lloc, a la majoria de casos, a la conversió de contracte temporals en indefinits, perquè això pot conduir a pràctiques fraudulentes en determinades empreses en matèria de contractació temporal i desincentivar la realització de contractes indefinits inicials per cobrir necessitats permanents de les empreses.

Déu grans mesures contra el frau

El Pla Director s’articula al voltant de 10 grans mesures operatives que vetllen per la lluita contra l’abús i el frau en la utilització dels contractes temporals, contra els abusos en la contractació a temps parcial, els excessos de jornades i les hores no pagades o per corregir els incompliments en matèria salarial i els de l’externalització d’activitats.

També aposta per frenar la discriminació de gènere, sobre tot la retributiva i l’abús per impulsar accions contra la vulneració dels drets fonamentals de les persones treballadores, per reforçar la lluita contra l’economia irregular o per afrontar les noves modalitats de prestació de treball l’àmbit digital.

El pla també recull mesures per regularitzar la situació dels treballadors que es troben sota la figura de “falso becari”, per reforçar les actuacions per reduir la sinistralitat laboral i per garantir els drets sindicals per lluitar contra l’explotació laboral.

Per fer tot això possible, el Executiu reforçarà els mitjans humans i materials de la Inspecció de Treball i Seguretat Social. Així, considera que és evident reforçar les plantilles mitjançant la realització d’ofertes d’ocupació pública per aquest any i els dos propers (2019-2020) que superen notablement les realitzades fins ara.

Per això, l‘Executiu inclourà el nombre de places d’inspectores i subinspectores que se situaran per sobre del 100% de la taxa de reposició.

Així mateix,  posarà en marxa el Organismo Estatal de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, constituirà el Consejo Rector del Organismo Estatal de Inspección de Trabajo y Seguridad Social al setembre d’aquest any i el Consejo General “immediatamente despues”.

El Govern pretén fer un seguiment i avaluació del pla a través de la Comisión Permanente del Consejo Rector y de la Comisión Permanente del Consejo General del Organismo Estatal de Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

A més, es realitzarà un seguiment del pla en gener de 2019, amb particular atenció als resultats dels plans de xoc contra la temporalitat fraudulenta i la utilització irregular de la contractació a temps parcial; en juliol de 2019 i el gener de 2020.

Plans de xoc

El Govern pretén aprovar “de manera immediata” tant el pla de xoc contra el frau a la contractació temporal i al temps parcial en col·laboració amb les comunitats autònomes.

L’objectiu en general d’aquests dos plans és el d’afrontar i regularitzar el frau en aquestes dues matèries i el de generar un efecte dissuasiu en aquells que promouen aquests dos tipus de frau que produeixen precarització i possibles situacions de “explotació laboral”. A més, suposaran un reforçament substancial de les actuacions inspectores entre els mesos d’agost i desembre d’aquest any.