L'entorn rural va desaccelerar la seva pèrdua de població durant el 2017

Al món agrari hi ha menys atur, una afiliació més gran i es creen més empreses que en els entorns urbans

 
El món rural segueix perdent població, encara que s'observa una desacceleració d'aquesta pèrdua amb una variació de població rural que equival a la meitat de la perduda l'any 2016, en passar dels 5.131 habitants perduts en aquest entorn el 2016 als 2.789 de l'any passat. En canvi, el conjunt de municipis urbans gairebé dobla la població que guanya respecte de l'any anterior (en passar de +19.621 el 2016 als +36.073 del 2017). Així es desprèn de la segona edició de l'Observatori del Món Rural, que impulsa el departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat i que va ser presentat ahir públicament.
 

Segons l'estudi, als municipis amb menys de 500 habitants també se segueix perdent població però en menor grau respecte del 2016 (692 habitants el 2016 per 604 el 2017), i es redueix el nombre de municipis rurals amb pèrdua de població, en passar de 351 el 2016 als 342 de l'any passat. En un context general - tant urbà com rural- on creix l'envelliment, al món rural destaca el sobreenvelliment però també l'increment de la franja de població jove (menys de 35 anys). Així, l'any passat, la taxa d'envelliment va ser del 18,1% a l'entorn urbà mentre que al rural va ser del 22,6%, quan un any abans aquestes dades eren gairebé idèntiques a les de l'entorn urbà (18%), però inferiors al rural (21,1%). Quant a l'increment de la taxa de població jove, ha estat del 38,3% a l'entorn rural, per sobre del 37,1% de l'urbà. Aquests percentatges capgiren la tendència de l'any anterior, quan es va registrar una taxa de població menor dels 35 anys del 35,4% a l'entorn rural i del 37,8% a l'urbà.

 

Destaca també un increment de la població estrangera al món rural, ja que s'ha passat d'una taxa del 13,4% el 2016 a una del 14,7% el 2017. Del total de l'increment, el nombre de dones va suposar el 46,6%, sis dècimes més que un any enrere. A l'entorn rural es manté un saldo positiu demogràfic d'homes respecte de dones (50,7% per 49,3%), a diferència de l'entorn urbà, on la realitat s'inverteix (51,1% de dones per 48,9% d'homes).

Indicadors econòmics


Respecte als indicadors econòmics, l'informe revela que es manté una evolució positiva tant en l'àmbit rural com en l'urbà. Així, es generen noves empreses (fet especialment significatiu al món rural, on l'increment és del 6,7%, més de 5 punts per sobre de la xifra d'un any abans), segueix augmentant el nombre d'afiliats a la seguretat social (11%, més de 8 vuit punts més que un any enrere) i se segueix reduint l'atur (la taxa era, l'any passat, del 9,1%, vuit dècimes menys que el 2016).

En l'àmbit sectorial, es manté el nombre d'indústries agroalimentàries en els dos àmbits. Hi ha, però, una disminució lleu del nombre de joves incorporats al sector agrari entre 2016 i 2017 (el 2016 van ser 446, mentre que l'any passat se'n van comptabilitzar 415), mentre que les dades sobre turisme no reflecteixen canvis importants en relació al nombre de places disponibles. Malgrat l'evolució positiva arreu, creix la diferència entre les comarques rurals i urbanes, mesurada amb les darreres dades disponibles de PIB i Renda Familiar Disponible.

Al món rural es manté una valoració notable del nivell de qualitat de vida, i en destaca en positiu la valoració dels serveis de salut o la reducció de municipis que no tenen llar d'infants. En l'àmbit negatiu, en destaca la valoració del transport públic -que suspèn al món rural– i la disponibilitat de fibra òptica al domicili, que mostra l'escletxa digital al món rural. Destaca també un augment del nombre de contractes de lloguer per cada mil habitants en tots dos àmbits, així com un increment en el cost mitjà del lloguer, que segueix sent significativament més baix al món rural però amb una tendència a l'alça.

Indicadors territorials


Respecte als indicadors territorials, hi ha una pèrdua de 4.147 hectàrees de superfície forestal el període 2016-2017. El grau de gestió i ordenació forestal indica que la superfície gestionada i ordenada és cada vegada major. La superfície agrària també ha disminuït en unes 2.222 hectàrees, i pel que fa específicament a la superfície agrària ecològica s'observa un augment significatiu de 28.812 hectàrees, fet que manté la tendència de creixement d'aquest sector. Durant el període estudiat, s'assoleix una superfície forestal cremada menor malgrat l'augment del nombre d'incendis forestals, fet que es relaciona amb l'eficàcia en l'extinció.